REGULAMIN ZAJĘĆ GIMNASTYKI KOREKCYJNEJ

 1. Zajęcia gimnastyki korekcyjnej organizowane są zgodnie z ustalonym harmonogramem od września do czerwca z wyłączeniem dni wolnych od zajęć lekcyjnych.
 2. Zajęcia te mają charakter grupowytrwają 45 minut. Mogą w nich uczestniczyć tylko dzieci (w wieku od 7 do 18 lat), które wyrażają chęć uczestnictwa w nich i są zdolne wykonywać polecenia prowadzącego nauczyciela oraz umieją współpracować w grupie rówieśniczej. Maksymalna liczba uczestników zajęć nie może przekroczyć 12 osób.
 3. Zapisu do grupy gimnastyki korekcyjnej dokonuje rodzic lub opiekun prawny na podstawie skierowania od lekarza ortopedy, lekarza pierwszego kontaktu, higienistki szkolnej lub nauczyciela WF z dokładnym określeniem wady oraz zaleceń dotyczących wady postawy ciała.
 4. Przed przystąpieniem dziecka do pierwszych zajęć, rodzic lub opiekun, zobowiązany jest do wypełnienia pisemnej zgody na uczestnictwo w ćwiczeniach i podpisania oświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału jego dziecka w zajęciach gimnastyki korekcyjnej.
 5. Nauczyciel prowadzący zajęcia ma obowiązek posiadania informacji o stanie zdrowotnym, fizycznym i psychicznym uczestników grupy. Dlatego przy zapisie rodzice zobowiązani są do osobistego poinformowania nauczyciela prowadzącego o ewentualnych zaburzeniach czy współistniejących chorobach dziecka (np. cukrzyca, astma, epilepsja, arytmia serca, alergia, autyzm, ADHD itp.). W przypadku ewentualnych zaburzeń rodzic jest zobowiązany, na prośbę nauczyciela, do przedstawienia mu aktualnego zaświadczenia lekarskiego zezwalającego na udział w grupowych zajęciach korekcyjnych lub zaświadczenia z poradni psychologiczno-pedagogicznej dotyczące wskazań do pracy z dzieckiem.
 6. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania harmonogramu zajęć i do punktualnego przybycia na zajęcia (spóźnienie powyżej 15 min. wyklucza możliwość korzystania z zajęć), a ich opiekunowie zobowiązani są do niezwłocznego odbierania podopiecznych po zakończeniu ćwiczeń.
 7. Do przebieralni należy wchodzić po wcześniejszym opuszczeniu jej przez poprzednią grupę – nie wcześniej niż na 5 minut przed rozpoczęciem swoich zajęć i po przebraniu się w strój sportowy (do czasu rozpoczęcia swoich zajęć) oczekiwać na wezwanie prowadzącego nauczyciela. Ćwiczący przebierają się w szatni pozostawiając obuwie i ubrania w należytym porządku.
 8. Zarówno na teren przebieralni, jak i na salkę korekcyjną można wchodzić tylko za zgodą nauczyciela prowadzącego.
 9. Zabrania się samodzielnego korzystania ze sprzętu i przyrządów bez zgody nauczyciela (samowolnego wspinania, wieszania i huśtania się na drabinkach itp.). Korzystanie z sali i sprzętu sportowego dozwolone jest tylko w obecności i za zgodą nauczyciela i na wyraźne jego polecenie.
 10. Rodzic (opiekun) jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo dziecka zarówno w drodze na zajęcia, jak i w czasie powrotu do domu (po ich zakończeniu).
 11. Za bezpieczeństwo ćwiczących, porządek i dyscyplinę na sali korekcyjnej odpowiada prowadzący zajęcia nauczyciel, który przejmuje opiekę nad dziećmi podczas zajęć od ich rozpoczęcia, aż do ich zakończenia.
 12. W czasie zajęć rodzice (opiekunowie) dzieci nie mogą przebywać na terenie sali korekcyjnej, ani wchodzić do szatni w celu przebrania dziecka – za wyjątkiem dziecka o znacznym upośledzeniu funkcji ruchowych. W tym czasie mogą oni oczekiwać na dzieci w korytarzu szkolnym SP-7 (lub barze znajdującym się przy pływalni TCSiR).
 13. W przebieralni i sali korekcyjnej mogą przebywać tylko i wyłącznie uczniowie z grupy ćwiczącej według harmonogramu – pod opieką i nadzorem prowadzącego zajęcia nauczyciela.
 14. Na zajęcia korekcyjne dziecko nie powinno przychodzić chore (zakaźnie, przeziębione itp.).
 15. Nauczyciel ma prawo do badania oglądowego postawy ciała dziecka w celu jak najlepszego doboru odpowiedniego do wady zestawu ćwiczeń.
 16. Samowolne opuszczanie sali gimnastyki korekcyjnej bez zgody prowadzącego zajęcia jest zabronione. Opuszczenie jej w czasie zajęć może nastąpić tylko za zgodą nauczyciela. Uczniowie, którzy muszą wyjść podczas zajęć (np. do toalety) powinni zgłosić to nauczycielowi i uzyskać na to od niego zgodę.
 17. Uczniowie, którzy w trakcie zajęć doznali urazu kontuzji, lub źle się poczuli powinni niezwłocznie o tym fakcie powiadomić nauczyciela.
 18. Rodzic (opiekun) zobowiązany jest do wyposażenia ucznia w pomoce niezbędne do uczestnictwa w zajęciach: kocyk korekcyjny lub gruby ręcznik kąpielowy oraz dwa woreczki z szorstkiego materiału – wypełnione grochem lub fasolą o wymiarach 15 x 15 cm.
 19. Wszystkich ćwiczących obowiązuje odpowiedni do ćwiczeń strój sportowy: koszulka, spodenki lub dres oraz u dziewczynek spięte włosy. Na salę korekcyjną uczniowie wchodzą tylko na boso.
 20. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do systematycznego, aktywnego i pełnego zaangażowania się w zajęcia programowe oraz szybkiego reagowania i ścisłego wykonywania wszystkich poleceń nauczyciela prowadzącego dotyczących szczególnie: ładu, porządku i dyscypliny. Brak zaangażowania ucznia w zajęciach, brak współpracy w grupie rówieśniczej (np. we współzawodnictwie), nie wykonywanie poleceń nauczyciela, brak kultury i przestrzegania ustalonych zasad współżycia, zachowywanie się w sposób zagrażający bezpieczeństwu i zdrowiu własnemu i pozostałych uczestników, wszelkie przejawy agresji w stosunku do innych uczestników zajęć czy też do nauczyciela lub pracownika SP-7 czy TCSiR, jak również brak dbałości o sprzęt i przybory oraz wyposażenie SP-7 i TCSiR, będzie stanowić podstawę do wykreślenie go z listy uczestników lub przeniesienie go na zajęcia instruktażowe – odbywające się 1 raz w miesiącu.
 21. Ze względów bezpieczeństwa wszystkich uczestników zajęć obowiązuje zakaz noszenia biżuterii i wszelkiego rodzaju niebezpiecznych przedmiotów takich jak: łańcuszki, zegarki, pierścionki, kolczyki itp., które należy pozostawić w domu.
 22. Organizatorzy zajęć nie ponoszą odpowiedzialności za utratę, uszkodzenie lub zniszczenie rzeczy i przedmiotów wartościowych pozostawionych w szatni, a ponadto nie odpowiadają za rzeczy pozostawione przez dzieci w czasie zajęć.
 23. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do przestrzegania higieny osobistej.
 24. Dzieci zobowiązane są do poszanowania majątku znajdującego się w obiekcie SP-7 i TCSiR oraz dbanie o czystość i estetykę pomieszczeń, w których przebywają.
 25. Do szatni i sali korekcyjnej nie wolno wnosić jedzenia i picia, opakowań szklanych, niebezpiecznych przedmiotów itp., nie wolno rozlewać wody na podłogę, żuć gumy do żucia, korzystać z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych.
 26. Za celowe uszkodzenie lub zniszczenie podczas zajęć sprzętu lub przyborów gimnastycznych odpowiada finansowo rodzic lub opiekun prawny dziecka, które je wyrządziło.
 27. Salka korekcyjna jest wyposażona w lustra. W związku z tym należy zachować ostrożność i odpowiednio bezpieczną odległość podczas ćwiczeń (zwłaszcza podczas ćwiczeń z przyborami). Odległość powinna wynosić ok. 2 m.
 28. Rodzic (opiekun prawny) ma obowiązek usprawiedliwiania nieobecności dziecka na zajęciach: osobiście lub internetowo (za pośrednictwem formularza kontaktowego),  czy też pisemnie – nauczycielowi prowadzącemu zajęcia. Nieusprawiedliwiona absencja dziecka trwająca nieprzerwanie 3 tygodnie jest podstawą do skreślenia z listy uczestników zajęć. Nie ma możliwości odrabiania zajęć, na których dziecko było nieobecne.
 29. Po zapełnieniu miejsc w grupach korekcyjnych – zapis każdego kolejnego dziecka na zajęcia odbywa się na listę rezerwową. Każde dziecko zapisane na listę rezerwową ma prawo rozpoczęcia uczestnictwa w zajęciach dopiero po zwolnieniu się miejsca na liście głównej.
  Informację o przyjęciu dziecka z listy rezerwowej rodzic (opiekun prawny) otrzymuje telefonicznie, e-mailowo lub SMS-owo od nauczyciela prowadzącego. Do 2 tygodni po otrzymaniu tej informacji rodzic (opiekun) ma obowiązek zgłosić się do nauczyciela prowadzącego i podpisać zgodę na udział dziecka w zajęciach.
 30. W celu szybszego osiągnięcia efektu korekcyjnego każdy uczestnik zajęć powinien wykonywać w domu zalecone mu zadania ruchowe, a rodzic (opiekun prawny) powinien systematycznego kontrolować dziecko w wykonywaniu zaleconych ćwiczeń domowych.
 31. Rodzice pragnący zapoznać się z rodzajami ćwiczeń stosowanych w wadzie postawy swojego dziecka mogą skorzystać z zakładki „Ćwiczenia” na mojej stronie internetowej lub uczestniczyć w prowadzeniu zajęć ze swoim dzieckiem tylko w ramach „zajęć otwartych” (organizowanych raz w roku w ramach „dni otwartych”).
 32. W przypadku zaistnienia potrzeby kontaktu z rodzicem (opiekunem) dziecka należy pozostawić nauczycielowi prowadzącemu aktualny numer telefonu.