ZGODA NA UDZIAŁ DZIECKA W ZAJĘCIACH KOREKCYJNYCH

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka:

…………………………………………………………………………………

w zajęciach gimnastyko korekcyjno – kompensacyjnej w roku szkolnym  2020/2021.

Jednocześnie oświadczam, że nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych co do jego/jej udziału w wyżej wymienionych zajęciach.

Klasa i szkoła, do której uczęszcza dziecko:

…………………………………………………………………………………..

Dokładny adres zamieszkania dziecka:

…………………………………………………………………………………..

Wiek dziecka: …………………lat.

Wzrost dziecka: ………………cm

Waga dziecka: …………………kg

Czas ćwiczeń:…………………. miesięcy.

Imiona i nazwiska rodziców dziecka:

…………………………………………………………..

…………………………………………………………..

Kontaktowe numery telefonów (aplikacji WhatsApp):

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

Kontaktowy adres e-mail: ……………………………………………………………………………………………………

Uwagi rodzica o zdrowiu dziecka (choroby, zalecenia lekarskie, wskazania poradni itp.): …………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

Równocześnie oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z regulaminem zajęć gimnastyki korekcyjnej (umieszczonym na stronie www.korekcjawadpostawy.pl) i akceptuję go w całości.

 

Tczew; dn.: …………………………………

…………………………………………………………………….
podpis rodzica (opiekuna prawnego)

 

ZGODA RODZICA NA UDZIAŁ W ZAJĘCIACH KOREKCYJNYCH 2021-2022 (PDF)